Pritisni "Enter" za sadržaj

Propozicije 2021.

Propozicije regionalnog TV festivala minijatura Press Vitez 2021.

1. Festival Press Vitez je vanstranačka manifestacija, namenjena razvoju žurnalizma. Zamišljen je kao olimpijada TV novinarstva, koja posebnu pažnju pridaje i kameri, montaži, scenariju… Festival neće ocenjivati rad televizija, ili samostalnih produkcija,  kao institucija, već autorsko dostignuće pojedinaca u prijavljenim minijaturama.

2. Osnovne kategorije festivala: „Novinari“, „Kamera“, „Montaža“, a u daljem tekstu su definisane i potkategorije. TEME SU SLOBODNE.

3. Na Festivalu pravo učešća imaju minijature napravljene u poslednje dve godine. Ako nisu objavljene autor to mora da naglasi u prijavi.

4. Festival očekuje da u minijaturama bude zastupljen antropološki pristup, tj. da bude vidljiv kroki dokumentarni pristup, ili logika društvene hronike, to jest crtice, a u obzir dolaze i vanredno uspeli video-paketi informativnog i zabavnog programa. Žiri savetuje novinare da izostave politikantski pristup, jer to nije pravac za koji je manifestacija PRESS VITEZ zainteresovana.

5. U glavnim kategorijama Festivala pravo učešća imaju novinari s prostora bivše Jugoslavije, s tim što novinari iz Makedonije i Slovenije moraju titlovati radove na srpski jezik. Minijature se mogu dostavljati i na jezicima manjina, ali takođe se očekuje da budu titlovane na srpski. Iznimno, festival može odobriti emitovanje radova s engleskim titlovima, uz posebnu odluku Direkcije, ali titlovi na srpskom su više nego poželjni. Na Festivalu mogu učestvovati i medijski radnici iz Srbije u dijaspori.

5/b. Minijature mogu trajati od dva do najviše devet minuta. Donji i gornji prag tolerancije iznosi najviše 60 sekundi.  Prekoračenje maksimalne, to jest minimalne dužine minijature može biti  razlog za diskvalifikaciju.

6. Svi pristigli radovi podložni su sudu selektora.

7. Žiri čini  skup TV profesionalaca, univerzitetskih predavača, TV kritičara… Ocene se iskazuju pismeno, u rasponu od 1 do 5 plus. Nagrade se daju na osnovu srednjih ocena žirija. Kada se napravi  rang lista, na osnovu unapred prijavljene stručne spreme dobitnika dodeljuju se eventualne univerzitetske stipendije, to jest druge nagrade iz materijalnog fonda Festivala, precizno definisane u članu 9. ovih Propozicija. U slučaju vanredne situacije ulogu žirija može preuzeti i predsednik kao inokosni organ.

8. Predsednik žirija ima zlatno pravo glasa, to jest u nekim situacijama njegov glas može biti glas prevage ili glas veta zbog kršenja Propozicija Festivala. Eventualnu, iznimnu upotrebu veta mora obrazložiti.

9. Nagrada se može sastojati od putovanja na internacionalne Festivale, ili može biti nematerijalna, ali je najveća materijalna vrednost rezervisana za gran-pri. U kategoriji novinari dodeljuju se i posebne medalje, a gran-pri je specijalno izrađen pehar, dok uz ostale nagrade pripadaju povelje i diplome.  Učesnik je dužan da prisustvuje festivalu kako bi polagao pravo na eventualni materijalni deo nagrade. Ukoliko dođe do problema u finansiranju tekućeg budžeta tada je bilo kakva materijalna vrednost garantovana samo za Gran pri, a i ona može biti supendovana, tj. nagrade se mogu davati i bez materijalnog dodatka.

10. Uži izbor se objavljuje posle selekcije, spisak nagrađenih posle žiriranja, a konkretne nagrade se saopštavaju isključivo na svečanoj dodeli. Svaki pritisak na žiri ili Festival, da se radi mimo propisanih pravila biće automatski razlog za diskvalifikaciju.

11. Festival ne priznaje ravnopravno koautorstvo. Recimo, ako je minijaturu radilo dva novinara, u prijavi se mora navesti ko je glavni autor. Isto važi i za snimatelje, to jest montažere. U suprotnom, nagrada neće glasiti na autora već na producenta. Uz prijavu je potrebno dostaviti kratke biografije novinara, snimatelja i montažera, a u njima obavezno navesti poslednju završenu školu, tj. nivo stručne spreme.

12. Festival može dodeliti diplomu, bez materijalne vrednosti, najboljem producentu.

13. Uz svaki rad plaća se kotizacija za selekciju. Po svakom radu 1000 dinara. Za inostranstvo kotizacija iznosi 15 evra po radu. Jedan rad – jedna kotizacija, a njome su obuhvaćeni novinar, snimatelj i montažer. Kao dokaz uplate u paketu se obavezno prilaže uplatnica. Instrukcije za kotitzacije, i formular za prijavu ekipe,  zahteva se na adresi info@tv-festival.org

14. Kotizacija za učesnike s prostora bivše Jugoslavije iznosi 15 evra po svakom prijavljenom radu, koji se uplaćuju na bankovni račun. Instrukcije za uplatu se zahtevaju na info@tv-festival.org.

15. Po jednom učesniku iz ekipe nagrađene minijature Festival može razmotriti finansiranje boravka na Festivalu.

16. Svaki paket mora sadržati snimak minijature na CD u DVD  formatu u 2 primerka i paralelno Wetransferom na mejl info@tv-festival.org. Ako autor šalje više minijatura, trebalo bi da  zna da svaka mora biti na posebnom nosaču, dakle jedan CD – jedna minijatura. NE PRIMAMO CD-R format već samo DVD! SLANJE NA CD-R ZNAČIĆE AUTOMASKU DISKVALIFIKACIJU.

17. Krajnji rok za pristizanje minijatura je 5. oktobar 2021. u podne. Radove valja slati na Direkcija Festivala Press Vitez, Brigadira Ristića C9/5, 23000 Zrenjanin. Iskustvo iz ranijih godina navodi nas da preporučimo slanje post expresom Pošte Srbije a garantuje brzo i sigurno prispeće, za razliku od preporučenih pošiljki koje ponekad bivaju otvarane, nekompletne i oštećene, pa i izgubljene.

18. Grand prix  festivala je nagrada koja se dodeljuje za kompletan rad ekipe, pre svega  za žurnalizam, ali i za snimanje i montažu, te po sva tri osnova mora zadovoljiti profesionalne standarde, dok je za ostale nagrade dovoljno da je vidljiv natprosečan učinak po jednom od navedenih osnova.

18/a Produkcijski Grand prix dodeljuje se za seriju zapaženih minijatura jedne kuće i ne nosi materijalnu vrednost.

19. Od 2008. postoji i INTERNACIONALNA VANREDNA KATEGORIJA za autore van prostora bivše Jugoslavije, koja se aktivira po potrebi.

20. Onaj koji prijavljuje minijature ustupa pravo na njihovo korišćenje Festivalu.

21. Jednom prijavljena minijatura ne može biti povučena iz selekcije Festivala.

22. POSEBNE AKCIJE: a) Savet festivala će glasati između nekoliko  poznatih TV lica. Najbolje TV lice, tj. TV novinar, će steći  pravo na vanrednu nagradu PRESS VITEZ MONITORING. b)Po završetku Festivala, sve nagrađene radove, ako bude mogućnosti,  takođe će gledati i ocenjivati studenti novinarstva. Oni će najboljem radu dodeliti svoju nagradu. Nagrade TV licima su honoris causa, tj. u svrhu počasti, a za njih nije planirana materijalna vrednost, sem ako se ne desi da u glavnom fondu ostane neutrošenih nagrada: samo u tom slučaju može biti odlučeno suprotno. Pojedinim domaćim TV festival može ustupiti na emitovanje pristigle radove, radi razvoja datih medija.

23. Ukoliko na Festival ne pristigne dovoljno kvalitetnih radova, Festival zadržava pravo da neke nagrade ne dodeli. Festival zadržava pravo i da propozicije u pozitivnom smislu dorađuje.

24.  Na Festivalu, u glavnim kategorijama,  mogu učestvovati  i strani dopisnici, koji izveštavaju s teritorije Srbije.

25. Festival može dodeliti STUDENTSKU POVELJU FESTIVALA, ako se u selekciji nađe rad studenata, tj. učenika medijskih škola, kao i diplomu za debitanta festivala.

26. Specijalna nagrada je Zlatni zapis „TV NOVOSTI“. Ova nagrada ima poseban podžiri i ne mora se dodeliti svake godine.

27. Nagrada za režiju PRESS VITEZ Ana-Njemoga Kolar biće dodeljena sagledavanjem svih radova u selekciji. Ne mora biti dodeljena svake godine.

28. Za informativni program se dodeljuje specijalna nagrada PRESS VITEZ MIROSLAV PUŠIĆ, ako bude radova koji je zaslužuju.

29. Ukoliko direkcija, selekcija ili predsednik imaju saznanja da se pojedini učesnici trenutno, ili duže vreme ponašaju nedostojanstveno, nepristojno, ili neprimereno, ima pravo da im stavi veto u fazi selekcije radova, ili čak u fazi kada su nagrađeni, jer Press vitez nije samo nagrada za rad, već u sebi ima komponentu i viteškog odnosa prema profesiji i životu. Ovakve odluke neće morati da budu obrazlagane, i ostajaće interne. Usmena ocena direkcije, selekcije ili Festivala da je komunikacija s nekim učesnikom neopravdano neprijatna, ranijih godina, ili trenutno, biće dovoljna da bude stavljen veto na takmičenje ili nagrađivanje. Javni istup desiće se ukoliko kažnjeni autori budu istupali javno.

30. Isti učesnik dve godine zaredom, u svim kategorijama, ne može učestvovati s istom ili sličnom temom, osim uz posebnu dozvolu predsednika/direktora Festivala,  jer to može biti razlog za diskvalifikaciju.

31. Potpisivanjem prijave svaki takmičar potvrđuje da je Propozicije pročitao, razumeo i prihvatio.

DIREKCIJA FESTIVALA PRESS VITEZ